کتابخانه ی کوچک من

12-کلیات اسرار و رازهای موفقیت

نام کتاب:کلیات اسرار و رازهای موفقیت

نویسنده:مهندس امید دین پرست

انتشارات نی نگار                     بهاء:۴۵۰۰تومان     

موضوع:دسترسی به نیروی عظیم درونی و فعال کردن قانون جذب و ارتباط با اسرارموجود در اذکار و اسماءالله و... 

از این دست کتابهای روانشناسی که همه بارها آنها را خوانده ایم و ...

انسان اگر به چیزی عشق بورزد آن را به دست می اورد و اگر چیزی را محکوم کند آن را از دست خواهد داد.دیگران را قضاوت نکنیم ...

حتما یکبارمطالعه بفرمایید.

+ نوشته شده در شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت 12:34 توسط شیوازیودار |